สมัครด่วน!ป.โทนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับถึง5มิ.ย.นี้

UploadImage

เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โดยคณะนิติวิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตํารวจจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา๒๕๕๘   มีรายละเอียดดังตอไปนี้.-
 
๑. จํานวนที่รับ