มช.เปิดรับเรียนต่อป.โท-ป.เอกรอบ2

UploadImage

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร การสมัคร การประกาศผล ฯลฯดังต่อไปนี้

1. การรับเข้าศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
- รับจากผู้สมัครทั่วไป
- รับจากผู้สมัครตามความต้องการของส่วนราชการ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา
 2.1 คุณวุฒิของผู้สมัคร
 2.1.1 ระดับปริญญาเอก
 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี หรือ
3. ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ
 2.1.2 ระดับปริญญาโท
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

 สำหรับผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานั้น
 2.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
 2.2 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 2.3 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2.4 กรณีที่ผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถาบันการศึกษาอื่นในขณะสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ในวันรายงานตัวหากยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาโดยยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิม มหาวิทยาลัยจะให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข และการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดิมแล้ว 

การรับสมัคร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558
สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
ประกาศผล 4 พฤษภาคม 2558

การติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200 
ฝ่ายรับสมัคร ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย    โทรศัพท์  :  053-942405 ถึง 6
หลักสูตรนานาชาติ                    โทรศัพท์  :  053-942422
ปัญหาการกรอกข้อมูลผ่านระบบ  โทรศัพท์  :  053-942405-6
โทรสาร   :  053-942405  
Website   :  http://www.grad.cmu.ac.th

Comments