5 ประเทศแจกทุนป.โท-ป.เอกให้นศ.ไทย

UploadImage
สัปดาห์นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีทุนระดับปริญญาโทขึ้นไปมากมายหลายประเภทให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจากประเทศไทยของเราไปศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะต่างประเทศมีให้หลายประเภทและในหลายประเทศ เข้าไปช้อปกันได้เลยครับ...
 
ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
                  
รัฐบาลตุรกีทำการเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2015 – 2016 สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้
โครงการนี้มอบให่สำหรับนักศึกษาต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย
โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง (บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ)
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงทางเว็บไซต์
 
www.turkiyeburslari.gov.tr/en/
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141706
 
ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ            
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 13 แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ทุนนี้มอบให้ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB) ประจำปีการศึกษา 2015

จุดประสงค์เพื่อไปศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหสาขาวิชา การศึกษา และวิทยาศาสตร์

โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับชั้นประหยัด และอื่นๆ ระยะเวลาการศึกษารวม 36 เดือน แบ่งเป็น

1. Indonesian Language Preparation ระยะเวลา 8 เดือน

2. Master Preparatory Programs ระยะเวลา 4 เดือน

3. Master Programs ระยะเวลา 24 เดือน หรือ 4 ภาคการศึกษา 
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141707
 
การันตีได้ทุนทุกคน!JGSEEแนะเรียนต่อ
ป.โท-ป.เอกพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                 
JGSEE จัดบรรยายแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ พร้อมทุนการศึกษา  และแนะนำ Research Laboratory
หลักสูตรนานาชาติ
PhD/MPhil/MSc
- Energy Technology
- Environmental Technology
 MEng/MSC
- Energy Technology and Management
- Environmental Technology and Mangement
ทุนการศึกษา
- ครอบคลุมค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าหน่วยกิต
- ทุนอุดหนุนการวิจัย นักศึกษาได้รับทุกคน ตั้งแต่ 75,000-290,000 บาท
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141721

ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย              
ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์  ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558/2559 ในหลักสูตร
Earth and Sapace sience 
จัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ เมืองย็อกยาการ์ตา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นครูผูัสอนวิชาฟิสิกส์หรือภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2. อายุไม่เกิน 52 ปี
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
4. ไม่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์มาก่อน
หากผู้ใดสนใจสมัครสามรถดาว์โหลดใบสมัคร 
https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/thun-kar-suksa/thunfukxbrmsunysimixokhithepdanwithyasastrpracapi25582559prathesxindoneseiy
ส่งมายังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141760
 
รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowship เรียนฟรีป.โท-ป.เอก              
RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยรัฐบาลไทย มอบให้นักศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อขอรับ”ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship)" เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในภาคการศึกษาสิงหาคม ๒๕๕๘ ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และ สำนักวิทยาการการจัดการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญขอประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

อนึ่ง สถาบันเอไอทีเพิ่งได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการจาก Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ในด้านการประเมินคุณภาพทางการศึกษา โดยผลการประเมิน สถาบันเอไอทีได้รับคะแนนเต็มหรือเกือบเต็มด้วยคุณภาพในระดับ 5 ดาว ในสามหมวดด้วยกัน คือ (๑) หมวดความเป็นนานาชาติ (๒)หมวดคุณภาพการเรียนการสอน และ (๓) หมวดการให้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวก
อ่านต่อที่https://blog.eduzones.com/magazine/141767

ม.Sungkyunkwan เกาหลีใต้
ให้ทุนนศ.ไทยไปเรียนนาโนเทคโนโลยี 
                  
Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ซึ่งมุ่งเน้นใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) Supercapacitor
(๒) Graphene 
(๓) Three-dimensional printing technologies
โดยไปศึกษาต่อ ณ SungkyunkwanUniversity ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๕ ทุน 
๑. ทุนที่รับสมัคร จํานวน ๕ ทุน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในหน่วยทุนตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
 - กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141819

  ทุน ​RotaryFoundation ญี่ปุ่น
เรียนด้านสันติภาพ-การป้องกันความขัดแย้ง
            

Rotary Foundation มอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ และการป้องกันความขัดแย้ง (Rotary PEACE FELLOWSHIP) ในระดับปริญญาโท

โดยมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าศึกษาได้ในญี่ปุ่น คือ International Christian University

ปิดยื่นใบสมัคร : 31 May 2015

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.rotary.org/…/excha…/peace-fellowship-application

อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141805

มีทุนให้! จุฬาฯเปิดรับเรียนป.โท - ป.บัณฑิต - ป.เอก รอบ2                  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น รอบที่ 2  ปีการศึกษา  2558 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์www.grad.chula.ac.th : เมนูการเข้าศึกษา เลือกสาขาวิชาที่เปิดรับ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
           2.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
                (1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ
               (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม
               สำหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ โดยต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
           2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 6 ปีการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต  หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะอาจรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาได้
           2.3   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า               
            ผู้สมัครในระดับปริญญาต่าง ๆ ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141499

ม.เนชั่นมอบทุนเรียนป.โท-ป.เอก
               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาจากทั่วประเทศ ที่จบในระดับปริญญาตรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (N.M.M.) มหาวิทยาลัยเนชั่น ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกอีก 2 หลักสูตร ที่ทันสมัย คือหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา MOU และศิษย์เก่า เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 เพื่อที่จะได้เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยการ ”เรียนกับมืออาชีพ จบอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ” และมหาวิทยาลัยเนชั่น ยังได้มุ่งมั่นให้นักศึกษาเก่งคิด เก่งปฏิบัติ และมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น ไม่ได้มีแต่การเรียนรู้ในห้องเรียน ทุกคนจะได้เรียนรู้กับมืออาชีพ ในการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวตนได้เร็วขึ้นผ่านการทำงานด้วยหลัก Leaning by doing จากการเรียนจริงปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141566
 
สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างมจธ.รับนศ.ใหม่พร้อมมีทุนให้            
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท พร้อมมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้ด้วย

รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 เม.ย. 2558
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิวศ.บ. ทุกสาขา หรือ คอ.บ. โยธา

การเรียน
นอกวัน - เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-16.00  น. / วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  (มจธ.)
 
อ่านต่อที่https://blog.eduzones.com/magazine/141579

ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนเรียนป.โท-ป.เอกอุตสาหกรรมเกษตร         
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ป.โท จำนวน 2 ทุนและทุนเรียน ป.เอก จำนวน 1 ทุน 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

โดยทางห้องปฏิบัติการฯ มีทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอมและค่าทำวิจัย เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3-5 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 

(1) มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

(2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เดือน สิงหาคม 2558) 
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141583
 
3 แบงค์ มอบ 39 ทุน เรียนป.โท ในประเทศ-ต่างประเทศ
               
3 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย เปิดมอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 39 ทุน 

ธนาคารกสิกรไทย แจกทุนการศึกษาต่างประเทศ 
เป็นทุนระดับปริญญาโท แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2558 จำนวน 6 ทุน ใน 4 ประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2558

รายละเอียดทุน
ทุนที่ 1 ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุน
ทุนที่ 2 ศึกษาที่ประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน
ทุนที่ 3 ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน
ทุนที่ 4 ศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/141535
 

Fujitsu-JAIMS Foundation มอบทุนระยะสั้นด้านการจัดการ
ลนิธิ Fujitsu-JAIMS Foundation มอบทุนการศึกษาสาขาการบริหารและจัดการ ระดับบริหาร สิ้นสุดการรับสมัครในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge ที่จัดโดยมูลนิธิ Fujitsu-JAIMS Foundation ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียนตลอดการศึกษาโดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาภาคทฤษฎีและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติขององค์กรชั้นนำใน 4 ประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์) 

Global Leaders for Innovation and Knowledge เป็นหลักสูตรด้านการจัดการ ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง เป็นหลักสูตรการจัดการความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอนโดย ดร. อิคุจิโร่ โนนากะ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “นักคิดทางธุรกิจที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด 20 คนของโลก” (Top 20 Influential Business Thinkers) หลักสูตรนี้จะปลูกฝังสร้างผู้นำที่มีความรู้ทั้งเชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฏี ประกอบด้วย ทฤษฏีการบริหารจัดการ ศิลปศาสตร์ และยุทธศาสตร์กระบวนการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาดูงานถึงสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในงานได้จริง
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141428

เริ่มรับ 23 มี.ค.นี้! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,700 อัตรา
                 
สพฐ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประมาณ 1,700 อัตราใน 35 กลุ่มวิชา เริ่มรับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคมนี้

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2558 โดยปีนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เปิดสอบทั้งหมด 64 เขต รวมสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ตำแหน่งว่าง ประมาณ 1,700 อัตรา ใน 35 กลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น พม่าศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ไทย ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตร คหกรรม ประถมศึกษา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ การเงิน /บัญชี การศึกษาพิเศษ กายภาพบำบัด

ทั้งนี้ จะเปิด รับสมัครวันที่ 23 - 29 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 เมษายน สอบข้อเขียน ภาคก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่23 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ 28 เมษายน สอบข้อเขียนภาค ข วันที่ 2 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคค สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม ประกาศผลการสอบ วันที่ 14 พฤษภาคม
อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/141421

Comments