ทุนรัฐบาลรัสเซียให้เรียนระดับปริญญาเอก

UploadImage
 

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทำการเริ่มรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาที่ประเทศรัสเซีย

โดยรายชื่อสถานศึกษาต่างๆสามารถดูได้ที่ www.russia-edu.ru
วันที่เปิดรับเอกสาร: วันที่ 13, 16,20 กุมภาพันธ์ วันที่ 2,13,16 มีนาคม และ 16 มีนาคม 2558 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
เวลาทำการรับเอกสารคือตั้งแต่ 9.00-12.00

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียคือ
"ในระดับชั้นปริญญาเอก"

• ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี (โดยในเอกสารจะต้องกรอกข้อมูลทั้งส่วนของภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย ระบุชื่อผู้สมัครพร้อมเลขรหัสสาขาวิชาที่ต้องการสมัครและชื่อเต็มของสถานศึกษาที่เลือก)
• ใบรับรองหรือใบปริญญาบัตรทางการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษารายวิชา
• เอกสารฉบับแปลของใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองแพทย์พร้อมตราประทับจากกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย
• เอกสารฉบับแปลของใบรองแพทย์เป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจหาเชื้อ HIV พร้อมทั้งประทับตราจากกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย
• เอกสารฉบับแปลของใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจหาเชื้อ HIV เป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ
• สำเนาสูติบัตร
• เอกสารฉบับแปลของสำเนาสูติบัตรเป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ
• สำเนาพาสปอร์ต
• เอกสารฉบับแปลสำเนาพาสปอร์ตเป็นภาษารัสเซีย
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารฉบับแปลของสำเนาทะเบียนบ้านเป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ
• รูปถ่ายสีขนาด 4*6 ซม. จำนวน 8 รูป

หมายเหตุ
• เอกสารที่แปลเป็นภาษารัสเซียทั้งหมดจะต้องนำไปรับรองที่สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
• สำเนาเอกสารและเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจะต้องนำไปรับรองกับฝ่ายรับรองเอกสาร (Legalization) ที่กรมการกงสุลแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่นี้

123 ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์: 02 575 1056-59 และแฟกซ์: 02 575 1054
เวลาทำการ 8.30-14.30
วันหยุดทำการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
..................

ช้อมูล/ภาพ -https://www.facebook.com/RussiaInThai

Comments