79 ทุน สถาบันพระบรมราชชนก เรียนต่อป.เอก

UploadImage
ทุนของรัฐบาลไทย เปิดมอบอีกประเภท เป็นทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา โดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี๒๕๕๘ 

กำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๓ หน่วย รวม ๗๙ ทุน

๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
 ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราช ชนกกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม
 ๒.๒ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวง สาธารณสุขนอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
 ๓.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ที่สำนักงานก.พ. ปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
๓.๒ ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
 ๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓.๔ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาเอกในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา
๓.๕ เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
๓.๖ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน และการศึกษาต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๓.๗ เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้

๔. การรับสมัครคัดเลือก
 ๔.๑ กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร
๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลารับสมัครให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลารับสมัคร และดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความ เป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
๔.๑.๒ วิธีการรับสมัคร
(๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง
 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓
(๒) กรณีสมัครทำงไปรษณีย์
 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐนต่าง ๆ ไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน”

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.pi.ac.th/

Comments