ม.อุบลราชธานี รับสมัคร ป.เอก ปีการศึกษา 2557

ม.อุบลราชธานี รับสมัคร ป.เอก ปีการศึกษา 2557 
UploadImage

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เริ่มเรียน มกราคม 2558)
          -  สมัครออนไลน์และสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-21 พ.ย. 2557  
           -  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด 
http://www.ubu.ac.th/~study/Files/25572/Annunciate572.pdf)
           -  ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด http://www.ubu.ac.th/~study/Files/25572/Manual25572.pdf)

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร และค่าระเบียบการ 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสมัครตามลิ้งค์นี้  : http://www.ubu.ac.th/~study/SignIN.php 

2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด) 
        2.11  สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงิน 
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร


 สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาเอก


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รับเฉพาะภาคต้น)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


 
คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาเอก

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 

 
สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารบริการสุขภาพ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)


คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท

 
ปริญญาโท
  


...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0-4535-3128, 0-4535-3134


 

ที่มา : http://www.ubu.ac.th/~study/

Comments